Koleksi Soalan

PERNIAGAAN TING 4

BAB 1 TUJUAN PERNIAGAAN DAN PEMILIHAN PERNIAGAAN

1.1 Tujuan Perniagaan
1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 Klasifikasi Perniagaan
1.5 Skala Perniagaaan
1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan, Klasifikasi dan Skala Perniagaan
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia


BAB 2 TREND SEMASA DALAM PERNIAGAAN

2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau
2.2 Trend Persekitaraan Perniagaan
2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada Persekitaraan Perniagaan
2.4 Kesan Perubahan Persekitaraan terhadap Organisasi Perniagaan


BAB 3 PENETAPAN VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERNIAGAAN

3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza
3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan Sebagai Panduan Perniagaan
3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat dan Objektif
3.7 Faktor yang mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang dipilih


BAB 4 BAHAGIAN-BAHAGIAN FUNGSIAN UTAMA DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN

4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.5 Hubungan danInteraksi dengan Bahagian Fungsian Lain
4.6 Interaksi dan Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua Perniagaan BerlainanPERNIAGAAN TING 5

TAJUK 1 : SUMBER PERNIAGAAN

BAB 1 PENGURUSAN SUMBER PERNIAGAAN

1.1 Definisi Pengurusan Sumber Perniagaan
1.2 Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam sesebuah Perniagaan
1.3 Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan yang Mampan
1.4 Aspek Pengelolaan Sumber Manusia dalam Pembangunan Perniagaan
1.5 Hubung Kait antara Kemahiran Kebolehkerjaan Pekerja dengan Kejayaan Sesebuah Perniagaan
1.6 Mencipta Satu Struktur Organisasi dalam Sesebuah Perniagaan
1.7 Sistem Penggajiaan Bagi Sesebuah Organisasi


BAB 2 PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL DAN TEKNOLOGI

2.1 Tujuan Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.3 Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam operasi Sesebuah Perniagaan
2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Pernigaan
2.5 Aplikasi Pengetahuan Pengurusan Sumber Fizikal dan Sumber Teknologi dalam Satu Perniagaan yang Mampan
2.6 Membandingkan Kesan Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi dalam Mempertingkatkan Kecekapan Sesebuah Organisasi Perniagaan
2.7 Rumusan Perkaitan antara Pengurusan Sumber Fizikal dengan Teknologi


BAB 3 SUMBER PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

3.1 Sumber Pembiyaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.2 Jenis Pembiayaan Dalaman dan Luaran yang Sesuai untuk Sesebuah Perniagaan
3.3 Keperluan Pembiayaan bagi Sesebuah Perniagaan
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Jenis Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.5 Prosedur Mendapatkan Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.6 Justifikasi Jenis Pembiayaan yang sesuai Digunakan untuk Memulakan Sesebuah Perniagaan


BAB 4 PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN

4.1 Definasi Penyata Kewangan
4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan
4.3 Pihak yang Berkepentingan Kepada Penyata Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.4 Menganalisis Kepentingan Penyata Kewangan Terhadap Operasi Sesebuah Perniagaan
4.5 Mentaksirkan Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas
4.6 Justifkasi Kedudukan Kewangan Sesebuah Perniagaan Berdasarkan Penyata Kewangan


TAJUK 2 : USAHA NIAGA


BAB 5 PERSEDIAAN MENJADI USAHAWAN

5.1 Ciri-ciri Keperibadian, Kekuatan Diri dan Kelebihan Menjadi Usahawan
5.2 Faktor-faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
5.3 Kelebihan Berniaga 
sebagai Satu Peluang Kerjaya

BAB 6 PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN

6.1 Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan
6.2 Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan
6.3 Tanggungjawab yang Perlu Dipatuhi oleh usahawan Setelah Mendaftar Perniagaan
6.4 Dokumen Perniagaan yang Perlu Disimpan
6.5 Simulasi Penyediaan dan Penyimpanan Dokumen Perniagaan yang Dirancang
6.6 Penyediaan Penyata Aliran Tunai
6.7 Pemasaran dan Jualan
6.8 Persediaan untuk Menjalankan Aktiviti Pemasaran dan Jualan Bagi Projek dan Perkhidmatan


BAB 7 MERANCANG PENGENDALIAN PERNIAGAAN

7.1 Definasi Rancangan Perniagaan
7.2 Kepentingan Menyediakan Rancangan Perniagaan
7.3 Format Rancangan Perniagaan
7.4 Menyediakan Satu Rancangan Perniagaan


Latih Tubi Pecutan Akhir Ting 4 SPM 2018

Latihan Soalan Pengiraan | Skema