Header Ads

Header ADS

Kuiz Online Google Form

Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan
1.0 Pengenalan
1.1 Tujuan Perniagaan 
1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 Klasifikasi Perniagaan
1.5 Skala Perniagaan
1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan,
Klasifikasi dan Skala Perniagaan
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia

Bab 2 Trend Semasa dalam Perniagaan
2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara
dan Serantau
2.2 Trend Persekitaran Perniagaan
2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada
Persekitaran Perniagaan
2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan

Bab 3 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai
Panduan Perniagaan
3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat
dan Objektif
3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan 3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih

Bab 4 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.5 Hubungan dan Interaksi dengan Bahagian Fungsian Lain
4.6 Interaksi dan Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua
Perniagaan Berlainan 

TINGKATAN 5
Bab 1 Pengurusan Sumber Manusia
1.1 Definisi Pengurusan Sumber Manusia
1.2 Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah
Perniagaan
1.3 Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan
Perniagaan yang Mampan
1.4 Aspek Pengelolaan Sumber Manusia dalam Pembangunan
Perniagaan
1.5 Hubung Kait antara Kemahiran Kebolehkerjaan Pekerja
dengan Kejayaan Sesebuah Perniagaan
1.6 Mencipta Satu Struktur Organisasi dalam Sesebuah
Perniagaan
1.7 Sistem Penggajian Bagi Sesebuah Organisasi

Bab 2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
2.1 Tujuan Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan
dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal yang
Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.3 Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang
Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang
Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.5 Aplikasi Pengetahuan Pengurusan Sumber Fizikal
dan Sumber Teknologi dalam Satu Perniagaan
yang Mampan
2.6 Membandingkan Kesan Pengurusan Sumber Fizikal
dan Teknologi dalam Mempertingkatkan Kecekapan Sesebuah Organisasi Perniagaan
2.7 Rumusan Perkaitan antara Pengurusan Sumber Fizikal
dengan Teknologi

BAB 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan
3.1 Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.2 Jenis Pembiayaan Dalaman dan Luaran yang
Sesuai untuk Sesebuah Perniagaan
3.3 Keperluan Pembiayaan bagi Sesebuah Perniagaan
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Jenis Pembiayaan untuk
Sesebuah Perniagaan
3.5 Prosedur Mendapatkan Sumber Pembiayaan untuk
Sesebuah Perniagaan
3.6 Justifikasi Jenis Pembiayaan yang Sesuai Digunakan
untuk Memulakan Sesebuah Perniagaan

BAB 4 Penyata Kewangan Perniagaan
4.1 Definisi Penyata Kewangan
4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan
4.3 Pihak yang Berkepentingan Kepada Penyata Kewangan
Sesebuah Perniagaan
4.4 Menganalisis Kepentingan Penyata Kewangan
Terhadap Operasi Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.5 Mentafsirkan Penyata Kewangan Menggunakan
Nisbah Asas
4.6 Jusifikasi Kedudukan Kewangan Sesebuah Perniagaan
Berdasarkan Penyata Kewangan

Kertas 1 SPM Perniagaan 3766/1 2019

Kertas 1 SPM Perniagaan 3766/1 2018

Kertas 1 Percubaan SPM Perniagaan Perlis

Dikuasakan oleh Blogger.